Общи условия

I. Общи Положения

Дефиниции:

 1. Под „потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.lorien.bg на своя компютър
 2. Под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя
 3. Под „договор“ се разбира поръчка, потвърдена от търговеца чрез която същия се съгласява да достави на потребителя/клиента продуктите, а потребителят се съгласява да ги заплати

Интернет магазинът www.lorien.bg е собственост на търговеца, като цялото му съдържание е предмет на авторски права, принадлежащи на търговеца.

Предоставянето на използване на интернет сайта не следва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на интернет сайта, без писменото съгласие на търговеца е забранено.

Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на търговеца.

 • „ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителите.
 • „наложен платеж“ следва да се разбира в смисъла, който е заложен в Закона за пощенските услуги

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством www.lorien.bg.

Тази уеб страница (наречена уеб сайт) е администрирана от: „Aрвен България“ ООД, търговско дружество, вписано към Агенцията по вписванията, с ЕИК 207010453.

 • Адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. Брезовско шосе 176

Данни за контакт:

 • e-mail адрес: my@lorien.bg

2.  Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите/клиентите свободно, без да е необходима регистрация.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при поръчка, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на поръчката, потребителите/клиентите ще получат потвърждение по имейл.

3. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на отметката „Прочетох общите условия и съм съгласен/а с тях“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

4. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и за всяка друга информация.

5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.lorien.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Търговецът ще полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в сайта.

6. След натискане на бутона „Потвърди“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „кошницата”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Потребителите потвърждават, че са съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който търговецът осъществява изпълнението на поръчките в сайта. Ако търговецът потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката.

Приемането на поръчката от търговеца се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от търговеца до конкретния потребител, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

Търговецът в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от търговеца.

7. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка – друга стока от същия вид, количество и качество.

8. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева по избор на потребителя/клиента от една от изброените в „количката” възможности за доставка и плащане (наложен платеж или плащане чрез банков превод.

Крайната сума за плащане се формира от цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка 5.9 лв. (до офис на Спиди), 6.9 лв. (до адрес на Клиента) за поръчки до 99 лв. Цената на доставката за поръчки над 99 лв. е безплатна, с изключение на индивидуални поръчки с извънредно големи размери (в тези случаи сумата на доставката подлежи на допълнително договаряне).

Когато плащането се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към потребителя/клиента), който служи за разписка.

С подписването на талона за приемо-предаване, потребителят/клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на търговеца сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

II. Доставка И Политика На Връщане

9. Търговецът ще изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 10 (десет) работни дни от датата на потвърждението, изпратено на потребителя относно поръчката. В случай, че не може да изпълни поръчката, тъй като продуктът не е в наличност, търговецът ще информира потребителя за тази ситуация.

По желание на потребителя, търговецът може да достави подобен продукт със същата цена в случай, че поисканият продукт не е в наличност.

Продуктът ще бъде доставен на клиента чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е до врата или офис на куриерската фирма. Освен ако не съществува изрична договорка с потребителя, търговецът не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.

Търговецът ще опакова подобаващо продуктите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.

9.1. Отказ от поръчка – Потребителят/клиентът има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 – (четиринадесет) дневен срок от датата на получаване на продукта, с удържане на разходите за връщане и тези, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Горе написаното не се отнася за индивидуални поръчки.

В случай на връщането на продукти, които са разопаковани, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, без аксесоари или други подобни, търговецът има правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на потребителя след оценка на щетите.

При връщането на продукти, които са били изпратени към клиента с безплатна доставка, то тогава клиента заплаща доставката и в двете посоки.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 14 (четиринадесет) дни от връщането, по посочена от потребителя/клиента банкова сметка или в случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането.

Към пратката с върнатия продукт, следва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане, замяна и рекламации, съгласно приложение № 6 от ЗПП.

Ако не бъдат спазени описаните по-горе условия, искането за връщане няма да бъде разгледано от търговеца, а продуктите ще бъдат върнати на потребителя/клиента за негова сметка. Куриерските разходи за върнатата стока са за сметка на потребителя/клиента.

9.2. Замяна за друг продукт – Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, www.lorien.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане.

9.3. Рекламации – Рекламации могат да бъдат предявени в случай на констатирани производствени дефекти на стоката, за които клиентът не е бил информиран. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

В случаите на рекламация, търговецът поема за негова сметка стойността на куриерските услуги. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.

9.4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9.5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9.6. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаването й.

III. Цени

10. Цените, посочени на сайта включват всички разходи с изключение на тези за доставка (те са посочени допълнително в „Количка“).

В случай, че потребителят/клиентът желае, търговецът ще издаде фактура за закупените стоки или услуги, като потребителят/клиентът се задължава да предостави на търговеца необходимата информация за издаването на фактура съгласно действащото законодателство в Република България.

IV. Права И Задължения На Потребителя/Клиента

11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина www.lorien.bg.

12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.lorien.bg.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;
 • да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят/клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. Права И Задължения На Търговеца

16. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

17. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.lorien.bg.

18. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите/клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.lorien.bg.

18.1. Търговецът след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

19. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, само и единствено за целите, посочени в настоящите Обши условия.

20. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.

21. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите cookies. Същите представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

22. Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.